TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİNDE KRİZ DÖNEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (1915-1998)

Bu çalışmada Türkiye-Suriye ilişkilerinde ortaya çıkan kriz dönem- lerine ve iki ülke arasında savaş durumunun doğmasına neden olan hadise- lerin değerlendirmesi yapılmıştır. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Türkiye- Fransa ve Suriye arasında vukuu bulan Hatay krizine Türkiye’nin 1936 yılında müdahale etmesiyle kriz uluslararası bir hal almış ve 1939’da Türki- ye’nin Hatay’ı ilhakıyla Türkiye-Suriye ilişkileri kökten sarsılmıştır. Sovyet- ler Birliği’nin Türkiye’den toprak talepleri ve Orta Doğu ülkelerine Ko- münist ideolojisini yayma girişimi Türkiye’nin Batı blokunu tercih etmesini sağlarken; ABD ve İngiltere’nin sömürgeci tutumları Mısır ve Suriye’yi Sovyetler Birliği’ne yakınlaştırmıştır. Ayrıca Suriye’nin Bağdat Paktına karşı çıkması ve Suriye Genelkurmay Başkanlığına Marksist bir generalin geti- rilmesi Türkiye’nin Komünist devletlerce sarılma algısı yaşamasına neden olmuştur.