AĞ ve ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ

Teknolojide yaşanan hızlı değişim her alanda olduğu gibi iletişim alanında da kendisini göstermiş ve iletişim sektörünü de biçimlendir- miştir. Bu biçimlendirme sürecinde kitle iletişim araçları da dönüşüme uğramıştır. Mevcut çalışma ile teknolojik transformasyonun televizyon yayıncılığına dair etkilerinin vurgulanması amaçlanmıştır. Dijital teknolojiler ve iletişim altyapısı son yıllarda gündelik yaşam pratiğimizin vazgeçilmez unsurları haline gelmiştir. Bu çalışmada buteknolojilerin gelişim süreci kuramsal bakış açıları ve teknik işlevleri ile ele alınmıştır. Ağ ve network teknolojilerin ana akım medya ve televizyon yayıncılığına olan etkileri bir araştırma sonucu ile desteklenerek sonuçları ortaya konmuştur. İletişim teknolojilerindeki gelişme kitle iletişim araçlarının geçmişe oranla network tabanlı, etkileşimli ve hızlı tüketilen bir içeriğe sahip olmalarına da neden olmuştur. Bu çalışmada değişen teknolojilerin televizyon yayıncılığına etkileri Ağ ve Enformasyon Toplumu kuramsal perspektifinde incelenmiştir. Teknolojik gelişimin hayatın her alanını derinden etkilediği günümüzde televizyon yayıncılığı da bu değişimden büyük oranda etkilenmektedir. Çalışmanın araştırma aşamasında kullanılan teknolojilerin televizyon yayıncılığına olan etkileri açığa çıkartılmıştır. Ek olarak çalışma içerisinde ağ toplumu kuramının endüstrileşme öncesi ve sonrası gelişim süreci ile dijitalleşme ile beraber geldiği süreçte irdelenmiştir.