BİR MİLLƏT, İKİ DÖVLƏT AZƏRBAYCAN – TÜRKİYƏ

“BİR MİLLƏT, İKİ DÖVLƏT, AZƏRBAYCAN – TÜRKİYƏ” adlı kitab, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, ġair – publisist Qənbər ġəmĢir oğlu Qurbanovun 85 illik yubileyinə həsr olunmuĢdur. Fəlsəfə elmləri doktoru professor Babək Osman oğlu Qurbanovun “ön söz”ü və SənətĢünaslıq doktoru, Professor Ġlqar Cəmil oğlu Ġmamverdiyevin “giriĢ” məqaləsinin də yer aldığı bu məcmuədə, müəllifin 2003 ildə yazdığı “Azərbaycan -Türkiyə” adlı Ģeirinə fərqli illərdə bəstələdiyi 300 musiqilər nota yazılaraq mətnləri ilə birgə məcmuəyə daxil edilmiĢdir. Kitab Azərbaycan müğənniləri, xanəndələri, xalq çalğı alətləri ansambl rəhbərləri, habelə özfəaliyyət musiqi kollektiflərinin ifaçı musiqiçiləri üçün nəzərdə tutulmuĢdur.