COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNE EĞİTİMDEN EKONOMİYE FARKLI PERSPEKTİFLERDEN BAKIŞ

“Covid-19 Pandemi Sürecine Eğitimden Ekonomiye Farklı Perspektiflerden Bakış” isimli bu eser, her açıdan COVID-19 pandemisi sürecinde eğitimden ekonomiye geniş bir yelpazede yazılmış çalışmalardan oluşmaktadır. Covid-19 salgını aniden ortaya çıkmış ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak hayatın her alanında bireylerin etkilenmesine neden olmuştur. İlgili eserde yer alan her bir bölümde eğitimden ekonomiye, sağlık alanını da kapsayacak şekilde ortaya çıkan bu etkilere çözümler üretilmiştir. Sağlık politikaları geliştirilerek hem sağlık çalışanlarının hem de hasta profilini oluşturan bireylerin problem yaşamalarının önüne geçilmeye çalışılmıştır. Eğitim hayatını, ekonomik düzeni, sağlık çalışanlarını ve öğrencileri kapsayan bütüncül yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu yaklaşımların etkisiyle yapılan birçok çalışmanın verildiği kitap da eğitim alanında uzaktan eğitim sistemine yönelik, ekonomik alanda ülkelerin makroekonomik görünümüne yönelik, sağlık alanında ise Covid-19 sürecinde sağlık çalışanlarının tükenmişlik düzeylerine, ruhsal problemlerine yönelik birçok çalışma bulunmaktadır. Ayrıca alana katkı sağlamak amacıyla hazırlanan “Covid-19 Pandemi Sürecine Eğitimden Ekonomiye Farklı Perspektiflerden Bakış” adlı bu eserde; pandemi sürecinde sağlık çalışanlarında algılanan iş stresi, işten ayrılma durumları, yaşanan ruhsal problemler, pandemin öğrenciler üzerindeki etkileri gibi çeşitli alanlarında hazırlanmış̧ çalışmalar yer almaktadır.