DÖNÜŞEN TOPLUMLAR VE DEĞİŞEN BİREYLER BAĞLAMINDA MALİ VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR

Postmoderniteyle birlikte bireylerin ve toplumların tüketim alışkanlıkları ve tercihleri değişmiştir. Postmodernitenin en çok etkilediği hususlardan biri olan dijital yöntemler ve teknolojiye ayak uydurmak zorunda bırakılan bireyler bu hususta büyük önem arz etmektedir. Bu değişimler ekonomik anlamda pek çok yeni olgunun araştırılmasına günümüz ekonomik sistemler nezdinde yeniden yorumlanmasına neden olmaktadır. Hem mali hem de ekonomik yeniliklerin meydana getirdiği tercihler, meslekler, farklı harcama türleri üzerine yapılan çalışmaların da önemi sürekli olarak artmaktadır. Bu durum hem tüm sosyal bilimlerde hem de mali ve ekonomik temelli çalışmalarda bilgi yapılarının çağdaş ve güncel bir biçimde kendisini göstermesi elzemdir.