EĞİTSEL OYUNLARLA ALMANYA’DA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Elinizdeki bu kitap Eğitsel Oyunların Almanya’da Yaşayan Türk Çocuklarının Türkçe Öğrenme Başarılarına Etkisi başlıklı doktora tezinden üretilmiştir. Kitabın birinci bölümünde araştırma konusu, denenceler, araştırmanın amacı, önemi, varsayımlar, sınırlılıklar ve tanımlar hakkında bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde kuramsal çerçeve ve ilgili araştırmalar yer almaktadır. Kitabın üçüncü bölümü yöntem bölümüdür. Bu bölüm araştırma modeli, çalışma planı, verilerin toplanması ve analizi hakkındaki bilgileri içermektedir. Dördüncü bölümde yapılan araştırmaya ilişkin bulgular ve bu bulgulara yönelik yorumlara yer verilmiştir. Kitabın beşinci bölümünde araştırma sonuçları, tartışma ve öneriler yer almaktadır.

Kategoriler: Etiketler: