GELENEKSEL BAYBURT MİMARİ MİRASININ KORUNMASI VE YAŞATILMASI BAĞLAMINDA TALİP YEŞİL EVİ RESTORASYON ÇALIŞMAS

Bayburt geleneksel konutları, yapıldıkları dönemin özellikler ve ihtiyaçları doğrultusunda yaşam, üretim ve hizmet eylemleri çerçeve- sinde şekillenmektedir. Sosyo-kültürel ve ekonomik koşulların etkile- diği mimari ve yapısal özelliklerde konutların şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. Yaşam aktiviteleri olan; oturma, yeme-içme, uyu- ma, misafir ağırlama ve halı ve ehram dokuma, sebze ve meyve yetiş- tirme gibi üretim aktivitelerinin gerçekleştirilebileceği mekânlar sun- maktadır. Söz konusu konutların, özgün yapısının korunması ve gele- ceğe aktarılması adına büyük önem arz etmektedir. Yapılan çalışmada, 19. Yüzyıl sonu 20. Yüzyıl başlarında inşa edildiği düşünülen Talip Yeşil’e ait olan yapının 28.09.2017 tarihli kurul kararı ile onaylanan tarafımızca hazırlanan rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri hazır- lanmıştır. Geleneksel Bayburt evi olan yapının kimliğine saygılı, kul- lanıcıların ihtiyaçlarına cevap verebilen, gelecek nesillere aktarılması- nı sağlayacak restorasyon projesi ile Bayburt’ta yer alan diğer geleneksel evlerinde korunması ve yaşatılması için önemli bir adım olması amaçlanmıştır.