GÖNÜLLÜ YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI ÇERÇEVESİNDE EXPO 2016 ANTALYA

Birinci bölümde, gönüllülüğün ve organizasyonlar açısından gönüllü yönetiminin daha iyi anlaşılmasını sağlayabilmek amacıyla daha derin bir kavramsal çerçeve oluşturabilmek adına sosyal sorumluluk kavramı hem kurumsal hem de bireysel boyutta ele alınmıştır. Böylece çalışmanın arka planını oluşturan ve gönüllülüğü teşvik eden bireysel sorumluluk ile gönüllü yönetiminin dayanağı olan sosyal sorumluluk konusunun irdelenerek kavramların daha anlaşılır bir zemine oturtulması amaçlanmıştır. İkinci bölümde Gönüllülük ve Gönüllü Yönetimi ele alınmıştır. Gönüllülük kavramı, toplumsal bütünlük ve refahın sağlanması için birey ve kurumların hem tüketici-üretici hem de vatandaş olarak çevreye ve dünyaya karşı sorumlu olması şeklinde açıklanabilir. Özellikle 2000’lerde yaşanan gelişmelerle, gönüllülüğü bir kurum olarak görme ve yaşatma fikri önem kazanmıştır.