HADİS USÛLÜ KAVRAMLARININ TERİMLEŞME SÜRECİ -TEDRÎBÜ’R-RÂVÎ ÖZELİNDE-

Hadis usulü ıstılahlarının ortaya çıkışı ile ilgili çabaları ilk dönemlere kadar götürmek mümkündür. Bazı sahâbe uygulamaları bunun en bariz örneklerini teşkil etmektedir. Erken dönemde telif edilen İmam Şâfiî (ö. 204/820)’nin        er-Risâle’si hadis usulü ıstılahının bir kısmının yer aldığı en eski eserlerdendir. Ardından III. ve IV. yüzyılda ortaya çıkan hadis rivayet eserlerinin mukaddime, ilel vb. bölümlerinde yer alan hadis usulü ıstılahları, ilk defa IV. asrın ikinci yarısında müstakil eserlerde cemedilmeye başlamış, sonraki dönemlerde de bu konuda muhtasar veya mufassal eserler vücuda getirilmeye devam etmiştir. Her usul müellifi kendisinden önceki birikimi bir araya getirmeye ve ihtiyaç hâsıl olduğu kadarıyla ıstılahî alana katkıda bulunmaya gayret etmiştir.

Kategoriler: Etiketler: ,