İNFAZ KORUMA MEMURLARININ FİZİKSEL AKTİVİTE VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İnfaz ve koruma memurlarının görevleri gereği içinde bulundukları fiziksel aktivite, hareketlilik ve hareketsizlik durumları tükenmişlik üzerinde etki etmiştir. Aynı çalışmanın başka kurumda hizmet veren infaz ve koruma memurları arasında tekrar edilmesi faydalı olacaktır. Cinsiyetin fiziksel aktiviteye fiziksel ve ruhsal uygunluk açısından çok etkisinin olmadığı saptanmıştır. Yaş ve medeni durumun ise fiziksel aktiviteye ruhsal uygunluk açısından etki ettiği saptandı. Yaş geçtikçe ve evlenince fiziksel aktiviteye ruhsal uygunluk düzeyinin düştüğü görüldü. Bu da performans eksikliğinden ziyade zaman ve motivasyon eksikliği olarak yorumlanabilir. Ancak özellikle fiziksel uygunluğun aynı olmasının çalışılan alandan mı kaynaklandığının ve diğer bütün kurumlarda hizmet veren infaz koruma memurlarının açısından da aynı anlama geldiğinin anlaşılabilmesi için daha geniş çaplı bir çalışma yapılması önerilebilir. Kişinin fiziksel aktivitesi arttıkça duygusal tükenme ve duyarsızlaşma düzeyinin azaldığı görülmüştür. Kişinin fiziksel aktivitesi arttıkça kişisel başarı düzeyi de artmaktadır. Bu nedenden dolayı fiziksel aktiviteyi hem kurum içerisinde hem de kurum dışında artıracak aktiviteler oluşturulmalıdır.