İSLÂM TİCARET HUKUKUNDA EMEK-SERMAYE ŞİRKETİ: MUDÂRABA

İslami bankaların ekonomik faaliyetleri faiz odaklı değil, üretim odaklıdır. Bu ilkeyi en iyi yansıtan modellerden biri de mudâraba şirketidir. Mudaraba, faize duyarlı tasarruf sahiplerinin birikimlerini reel sektöre aktararak girişimcilerin başarılı projelerini hayata geçirmekle kalmaz, aynı zamanda topluma dağılmış küçük tasarruf sahiplerinin birikimlerini etkin ve verimli kullanmalarını sağlamaktadır. İslam ticaret hukuku çerçevesinde ve İslami bankalar aracılığıyla finansal sistemde uygulama imkanına sahip olanmudâraba şirketinin ekonomik, sosyal, kültürel ve dini anlamda birçok olumlu etkisi bulunmaktadır. Bu etkinin artarak devam edebilmesi için konuyla ilgili farkındalığın artırılması faydalı olacaktır. Bu nedenle bu kitapta “İslâm Ticaret Hukukunda Emek-Sermaye Şirketi: Mudâraba (İslami Bankacılık Perspektifinden)” başlıklı konu ele alınmıştır.