KKTC’DEKİ DEVLET HASTANELERİNİN E-SAĞLIK UYGULAMASININ FARKINDALIĞI, ADAPTASYONU VE KURUM SEÇİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yapılan bu araştırmada üniversite öğrencilerinin KKTC’deki devlet hastanelerinin e-sağlık uygulamalarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya KKTC’de bulunan üniversitelerde öğrenim gören 68 kadın ve 89 erkek olmak üzere toplam 157 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın veri toplama sürecinde literatür taraması yapılarak geliştirilmiş olan “E-Sağlık Uygulamaları Farkındalık Ölçeği” kullanılmıştır. Kullanılan ölçek literatürde yer alan çalışmalardan (Ojo, 2017; Petter ve diğerleri, 2008) derlenmiştir. Elde edilen verilerin analiz sürecinde SPSS 22.0 programında Frekans Analizi, Pearson Korelasyon Analizi ve Basit Doğrusal Regresyon Analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda üniversite öğrencilerinin e-sağlık uygulamalarına ilişkin farkındalık ve bilgi edinme, kullanım kolaylığı, servis kalitesi ve uygulama kalitesi algılarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir.