MEKÂNSAL EKONOMETRİ VE BİR UYGULAMA

Bu kitapta, İBBS 3.düzey verileri kullanılarak, Türkiye’deki illerin bölgesel etkinlikleri ölçülmüş ve mekânsal komşuluğun olup olmadığı incelenmiştir. Bu bağlamda, temel bileşenler analizi (TBA), veri zarflama analizi (VZA) ve mekânsal ekonometrik analiz yapılarak, bugüne dek yapılmış mekânsal ekonometri çalışmalarına yeni bir sayfa açmak istenmiştir. Temel bileşenler analizi, veri hazırlama süreci için kullanılmış ve veriler 12 bileşen olarak ifade edilmiştir. Bunun yanı sıra, temel bileşenler analizi sonuçları iller bazında başlı başına da yorumlanmıştır. Veri zarflama analizinin çıktı yönelimli CCR ve BCC modelleri kullanılmış, sonuçlar süper etkinlik yöntemi ile sıralanmıştır. İllerin etkinlik skorları belirlenmiş ve bu çerçevede yorumlanmıştır. Mekânsal ekonometrik analiz aşamasında, temel bileşenler analizi ile elde edilen 12 bileşen hem bağımlı hem de bağımsız değişken olarak kullanılmış ve 12 temel model oluşturulmuştur.