ÖRGÜTSEL İLETİŞİM VE ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİ

İnsanın varlık sahnesine çıkarıldığı günden itibaren bu derece büyüleyici etkisi olan “iletişim” kavramının aslında “iletmek” kelimesinden türetilmiş olan “Türkçe” bir kelime olduğu düşünülmektedir. Literatürde yer almasa da kökenin“Divan-ı Lügati’t Türk’e” ve “Orhun Abidelerine dayandığı” söylenmektedir. Osmanlıcadaki; “muvasala, muhabere, müdavele ve mükâleme” kelimeleri İletişim kavramının sadece birer boyutlarını oluşturmaktadırlar. Dolaysıyla bu kavramlar Türkçe ’deki “iletişim” kavramının anlamını vermekte yetersizdirler. Bu nedenle “İletişim” kavramının “muvasala, muhabere, müdavele ve mukabele” kavramlarını da içeren daha üst bir kelime niteliğinde olduğu söylenebilir.