PEDAGOJİK BAKIŞ AÇISIYLA METİN TİPLERİ, TÜRLERİ VE YAPILARI

Alanyazında metin türleri ve tipleri konusunda yapılmış nice önemli çalışma bulunmaktadır. Akademisyenlerin ve konuyla profesyonel anlamda ilgilenen araştırmacıların bakış açılarına ve görüşlerinin felsefî temellerine bağlı olarak kavramların tanımlamaları konusunda farklılıklar olabilir. Özellikle bu konuyla ilgili herhangi bir dilden Türkçeye çeviri yapıldığında anlam değişmeleri söz konusu olmaktadır. Genre terimi “metin türü” olarak çevrildiği gibi bir başka çalışmada type terimi “metin türü” olarak da çevrilebilmektedir. Dolayısıyla bu terimlerin kullanımlarında bir karmaşa yaşandığı görülmektedir. Ancak öğrenci ve öğretmen açısından söz konusu tanımlara pedagojik açıdan bakıldığında bu kavramların anlaşılması ve somutlaşması kolaylaşacaktır.