SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR-9

Toplum ve topluma dair araştırmalar, taşıdığı öneme binaen güncelliğini sürekli korumakta ve ilgi çekmeye devam etmektedir. Sosyal bilimler alanına giren bilim dallarının tümü toplumu ve toplum özelinde kişi ya da kişilerin davranış ve ilişkilerini inceler. Günümüzde yaşanan sosyolojik ve hukuki vakıalar ise sadece empati sahibi bireyleri etkilemekten ziyade halkın neredeyse bütününe sirayet eder hale gelmiştir. Ancak bize göre toplumsal olaylardan en fazla etkilenen kesim özellikle hukukçular ve sosyal bilimlerle uğraşan akademisyenlerdir. Kanaatimizce bunun nedeni de bilginin endişeyle doğru orantılı olmasından kaynaklanmaktadır.