MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ZEKÂ, ÜSTBİLİŞ VE MUHAKEME: IMPROVE MODELİ

Matematik eğitiminin amacı, bireylerin günlük hayatlarında karşılarına çıkabilecek problemleri çözmede kendilerine yardımcı olacak, akıl yürütme yoluyla her türlü problemlerinde eleştirel düşünebilen ve bunları gerçekleştirirken kullanılacak matematiksel kavramların ve işlemlerin arasındaki bağı kurabilen bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak bilgi ve becerileri kazanmalarına yardımcı olmaktır. Öğretmen merkezli geleneksel veya düz anlatım yöntemleri ile işlenen bir matematik dersinde öğretmen; konu başlığını, kavramın tanımını, kuralları ve formülleri tahtaya yazar; konu ile ilgili örnek alıştırma sorularını çözer ve arada bir de bazı soruları öğrencilere yöneltir. Öğrencilerin büyük bir bölümü pasif dinleyici konumunda olduklarından kendi düşüncelerini ifade edemezler. Bu nedenle derslerde güçlük çektikleri noktalar belirlenememekte olup yerinde ve zamanında düzeltmeler yapılamamaktadır. Bunun sonucu olarak da öğrenciler derste anlatılanları anlamlandıramaz. Derste verilen bilgileri not alma suretiyle sorgulamadan ezberleme yoluna başvururlar. Çözülen alıştırmalara benzer bir yığın soru çözerek sınavlarda yeterli puan almak için çalışırlar. Birçok insana göre matematik, insanın içine korku salan sınavlardan ve okulu bitirir bitirmez kurtulacağı bir kâbustan ibarettir. Bazıları içinse matematik, hayatı anlamanın ve sevmenin bir yolu olabilmiştir.