ÖRGÜT İKLİMİ VE PSİKOLOJİK YILDIRMA İLİŞKİSİ: BANKA ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE ANALİTİK BİR ARAŞTIRMA

Günümüzde hemen hemen bütün örgütlerde sık sık görülmeye başlanan yıldırma davranışları çalışanları rahatsız etmekte ve bazı olumsuz etkilere yol açmaktadır (psikolojik rahatsızlıklar, stres, kazalar, yüksek işgören devir hızı, düşük verimlilik vb.). Bu nedenle yıldırma kavramının incelenmesi, birçok yönden önemli bir yere sahiptir. Yıldırma, bireyin en az haftada bir kez ve en az altı ay boyunca diğer bireyler tarafından olumsuz davranışlara maruz kalması olarak tanımlanmaktadır. Bireyler birçok nedenden dolayı bu davranışlara maruz kalmaktadırlar. Bunlardan biri de olumsuz örgüt iklimidir. Örgütü diğer örgütlerden ayıran, ona has bir kimlik kazandıran örgütsel iklim, aynı zamanda örgütü çevreleyen ve her dokusunda hissedilen bir atmosferi de meydana getirir. Örgütsel iklim, bu atmosferin içinde olan, bu havayı soluyan herkesle etkileşimde olan dinamik bir süreci ifade eder. Pozitif bir örgüt iklimi; motivasyonu güçlü, verimi yüksek ve işletmenin kaygılarını benimseyen çalışanlar için şart olup her geçen gün kuvvetlenerek hızını artıran rekabet ortamında, işletmelere başarıyı yakalamada üstünlük sağlamaktadır. Aksine çalışanların iş tatminlerinin düşüklüğü ve örgüt ikliminin negatif olması örgütlerde psikolojik yıldırma davranışlarının oluşumuna neden olmaktadır. Sonuç olarak çalışanların örgüt iklimi ve psikolojik yıldırma algıları arasındaki ilişkinin ortaya konulması, bireylerin tutum ve davranışları üzerinde etkili olacağı düşüncesinden hareketle bu çalışmanın gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.