TİROİDEKTOMİLERDE PREİNSİZYONEL YÜZEYEL BİLATERAL SERVİKAL PLEKSUS BLOKAJI

Postoperatif dönemde analjezinin sağlanması multimodal yaklaşımın etkin bir komponenti olarak BSCPB’nın (Bilateral Yüzeyel Servikal Pleksus Blokaj ) genel anesteziyle kombine edilerek tiroid cerrahisi gibi boyun bölgesini ilgilendiren ameliyatlarda kullanılmasını gündeme getirmiştir. Genel anestezi altında tiroidektomi cerrahisinde % 0.5 levobupivakain ile preinsizyonel uygulanan BSCPB`nın anestezi derinliğine, postoperatif analjezi ve bulantı kusma üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık.